Zvinhu zvidiki zvinogona kudengendetsa nyika nhai?

By Jeda Tichapakura Papfura mavhiki mashoma kubva zvaka uya mufindisi TD Jakes, asi sekutaurwa kwazvo, vanonzi vakaparidzira maChair. Chingava chikonzero ndechekuti kwakanga kune nyaya diki inenge hambe yainetsa. Ndoziva kuti hangu yakubhohwa kunzwa nezvayo but yaiva nyaya iya yaZodwa. Zvisinei hazvo,  ndakadzidza zvinhu zvandanga ndisina kumbofunga muhupenyu hwangu pamusoro pezvinhu zvidiki zvakaita senduwe. You see, […]

The post Zvinhu zvidiki zvinogona kudengendetsa nyika nhai? appeared first on Kalabash Media.

Read more
Irori Coin #KalaVenac

By King Kandoro KalaVernac is the new Kalabash series supporting Zimbabwe’s indigenous languages!  Irori coin ndiro rakabata mhuri yekwedu Irori coin rinofanira kubhadharira mwana mari yechikoro Rinofanira zve kuzotengera mbuya mushonga wemeso Rinofanira zve kuzokwana usavi nekaupfu kanhasi, namangwana Irori coin rikashaikwa panenge patosunama Rakazomboshaikwa paya tete nababa vakapumana huroyi Kubva ipapo hatina kuzombodzokera kumusha […]

The post Irori Coin #KalaVenac appeared first on Kalabash Media.

Read more